PRIVACYBELEID

We zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft voor het management van CNC-Metaalbewerking een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina's van CNC-Metall-Processing is mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten die onze onderneming via onze website aanbiedt, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor die verwerking bestaat, zullen wij in het algemeen de toestemming van de betrokkene verkrijgen.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene is altijd in overeenstemming met de voor de CNC-Metaalverwerking geldende landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Voorts worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten gewezen.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft CNC-Metall-Processing talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan echter altijd onderhevig zijn aan zwakke plekken in de beveiliging, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het elke betrokkene vrij om zijn persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon.

1. definities

De gegevensbeschermingsverklaring van CNC-Metall-Processing is gebaseerd op de termen die door het Europees Parlement en de Raad worden gebruikt voor de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen willen wij de gebruikte termen vooraf toelichten.

Wij gebruiken in dit privacybeleid onder meer de volgende termen:

 • (a) persoonsgegevens

  Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • (b) betrokkene

  Onder betrokkene wordt verstaan elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

 • c) Verwerking

  Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, klasseren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

 • (d) beperking van de verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat die persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestatie, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de belangstelling, de betrouwbaarheid, het gedrag, de locatie of de verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder gebruik te maken van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie gescheiden wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • (g) verantwoordelijke voor de verwerking of verantwoordelijke voor de verwerking

  De voor de verwerking verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke persoon is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doeleinden en middelen van deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of volgens welke specifieke criteria hij wordt aangewezen.

 • (h) Verwerkers

  Verwerker: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 • i) Ontvanger

  Een ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet aan een derde. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifieke onderzoekstaak uit hoofde van het recht van de Unie of de lidstaten, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

 • j) Derde

  Onder "derde" wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

  Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

2. de naam en het adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke partij in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermingsaard is:

CNC Metaalbewerking

Siemensstrasse 9

47533 Kleve

Duitsland

Tel.: 028218969910

E-mail: m.sikorska@cnc-metall-verarbeitung.com

Website: www.cnc-metall-verarbeitung.de

3. naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is:

Malgorzata Sikorska

CNC Metaalbewerking

Siemensstrasse 9

47533 Kleve

Duitsland

Tel.: 028218969910

E-mail: m.sikorska@cnc-metall-verarbeitung.com

Website: www.cnc-metall-verarbeitung.de

Elke betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties over gegevensbescherming.

4. koekjes

De internetpagina's van CNC-Metaalbewerking maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Talloze websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan CNC-Metall-Processing de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kan de informatie en de aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in de zin van de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers te vergemakkelijken. Zo hoeft de gebruiker van een website die cookies gebruikt niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, omdat dit gebeurt door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in een online winkel. De webwinkel onthoudt via een cookie de artikelen die een klant in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser en zich zo definitief verzetten tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde worden verwijderd met behulp van een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.

5. verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van CNC-Metaalbewerking verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem op onze website terechtkomt (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden geopend, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt CNC-Metaalbewerking geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig (1) om de inhoud van onze website correct te leveren, (2) om de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te optimaliseren, (3) om de operabiliteit op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te verzekeren, en (4) om de wetshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert CNC-Metall-Processing enerzijds anoniem verzamelde gegevens en informatie en anderzijds met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen, zodat we uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau kunnen garanderen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

6. hoe u via de website contact met ons kunt opnemen

De website van de CNC-Metaalbewerking bevat wettelijke voorschriften die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maken, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) omvat. Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van de betrokkene of om contact met hem op te nemen. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

7. routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de tijd die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of wanneer de Europese richtlijn en verordening of andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, daarin voorziet.

Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordening of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig afgeschermd of gewist overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

8. rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het door de Europese richtlijn en de verordening toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Als een betrokkene dit recht wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • b) Recht op informatie

  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om te allen tijde en kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de over hem of haar opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van die informatie. Voorts heeft de Europese richtlijn en verordening de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van deze duur
  • het bestaan van een recht om rectificatie of wissing van de hen betreffende persoonsgegevens te verkrijgen of om beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen of een recht om zich tegen een dergelijke verwerking te verzetten
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld: Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van die verwerking voor de betrokkene

  Voorts heeft de betrokkene het recht te vernemen of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook het recht informatie te krijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

  Als een betrokkene dit recht op toegang wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) Recht op correctie

  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en de verordening verleende recht om onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, onverwijld te laten rectificeren. Voorts heeft de betrokkene het recht te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

  Indien een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • d) Recht op wissen (recht om te worden vergeten)

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het bij de Europese richtlijn en de verordening verleende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld worden gewist, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn.
  • De betrokkene herroept de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de GDPR.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De verwijdering van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens werden verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, DS-GVO.

  Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst dat de door CNC-Metall-Processing opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van de CNC-Metaalbewerking zorgt ervoor dat onmiddellijk aan het verzoek tot verwijdering wordt voldaan.

  Indien de persoonsgegevens door de CNC-Metaalbewerking openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf als verantwoordelijke op grond van art. 17 lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen. 1 DS-GVO om de persoonsgegevens te wissen, treft CNC-Metall-Processing redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, om andere verantwoordelijken voor de verwerking die de bekendgemaakte persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene die andere verantwoordelijken voor de verwerking heeft verzocht alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van de CNC-Metaalbewerking zal in individuele gevallen het nodige regelen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR en het is nog niet duidelijk of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst te verzoeken om beperking van de door CNC-Metall-Processing opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van de CNC-Metaalbewerking zal de beperking van de verwerking regelen.

 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Eenieder die bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken is, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht de hem betreffende persoonsgegevens die de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. De betrokkene heeft tevens het recht deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen, zonder dat de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, zich daartegen verzet, mits de verwerking gebaseerd is op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

  Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van een voor de verwerking verantwoordelijke naar een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch haalbaar is en mits dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.

  Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot elke medewerker van CNC-Metaalverwerking.

 • g) Recht van bezwaar

  Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese richtlijn en verordening verleende recht om te allen tijde op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR plaatsvindt. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

  De CNC-Metall-Processing zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

  Indien CNC-Metall-Processing persoonsgegevens verwerkt met het oog op direct marketing, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zal CNC-Metall-Processing de persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden.

  Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die door de CNC-Metaalverwerking wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de gegevensbeschermingsverordening, tenzij die verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

  Teneinde het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene zich rechtstreeks tot een medewerker van CNC-Metall-Processing of een andere medewerker wenden. Het staat de betrokkene tevens vrij zijn recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG.

 • h) Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, waaronder profilering

  Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aanmerkelijke mate treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan bij EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) is genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, treft de CNC-Metaalverwerking passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht om de betrokkenheid van de verantwoordelijke voor de verwerking te verkrijgen, zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.

  Indien de betrokkene de rechten betreffende geautomatiseerde besluiten wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • i) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

  Eenieder die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

  Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van het recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

9. gegevensbescherming bij sollicitaties en de sollicitatieprocedure

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op het beheer van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval wanneer een aanvrager relevante aanvraagdocumenten langs elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail of via een op de website beschikbaar webformulier, bij de voor de verwerking verantwoordelijke indient. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsverhouding overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na de kennisgeving van het afwijzingsbesluit automatisch verwijderd, mits geen andere legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking zich tegen deze verwijdering verzetten. Een ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

10. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Facebook

De controller heeft onderdelen van het bedrijf Facebook op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt met elkaar te communiceren en te interageren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Met Facebook kunnen gebruikers van het sociale netwerk onder meer privéprofielen aanmaken, foto's uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens wanneer een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website wordt opgeroepen waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de desbetreffende Facebook-component automatisch ertoe gebracht een weergave van de desbetreffende Facebook-component van Facebook te downloaden. Een volledig overzicht van alle Facebook plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. In het kader van deze technische procedure ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek van de betrokkene aan onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en door Facebook toegewezen aan de respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen activeert, bijvoorbeeld de knop "Vind ik leuk", of als de betrokkene een commentaar plaatst, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene bij Facebook is ingelogd op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Facebook-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat kan worden geraadpleegd op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Bovendien zijn er verschillende toepassingen beschikbaar waarmee de gegevensoverdracht naar Facebook kan worden onderdrukt. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de overdracht van gegevens aan Facebook te onderdrukken.

11. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van LinkedIn

De controller heeft onderdelen van de LinkedIn Corporation op deze website geïntegreerd. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk waarmee gebruikers in contact kunnen komen met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde mensen gebruiken LinkedIn in meer dan 200 landen. Daarmee is LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VS. Voor gegevensbeschermingskwesties buiten de VS is LinkedIn Ierland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

Bij elke individuele oproep van onze website die is uitgerust met een LinkedIn component (LinkedIn plug-in), zorgt deze component ervoor dat de door de betrokkene gebruikte browser een overeenkomstige weergave van de component van LinkedIn downloadt. Meer informatie over LinkedIn plug-ins is te vinden op https://developer.linkedin.com/plugins. In het kader van deze technische procedure ontvangt LinkedIn informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij LinkedIn is ingelogd, herkent LinkedIn bij elke oproep van de betrokkene op onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de LinkedIn-component en door LinkedIn toegewezen aan de respectieve LinkedIn-account van de betrokkene. Als de betrokkene een op onze website geïntegreerde LinkedIn-button activeert, wijst LinkedIn deze informatie toe aan de persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.

LinkedIn ontvangt altijd informatie via de LinkedIn-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is ingelogd bij LinkedIn op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de LinkedIn-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan LinkedIn wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar LinkedIn-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

LinkedIn biedt de mogelijkheid om zich af te melden voor e-mailberichten, sms-berichten en gerichte advertenties, en om advertentie-instellingen te beheren op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn maakt ook gebruik van partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen plaatsen. Dergelijke cookies kunnen worden geweigerd op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het toepasselijke privacybeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het cookiebeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

12. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Xing

De controller heeft onderdelen van Xing op deze website geïntegreerd. Xing is een op internet gebaseerd sociaal netwerk waarmee gebruikers in contact kunnen komen met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. Individuele gebruikers kunnen een persoonlijk profiel van zichzelf aanmaken op Xing. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprofielen aanmaken of vacatures publiceren op Xing.

De werkmaatschappij van Xing is XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking geëxploiteerde website wordt opgeroepen, waarop een Xing-component (Xing-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de desbetreffende Xing-component automatisch verzocht een weergave van de desbetreffende Xing-component van Xing te downloaden. Meer informatie over de Xing plug-ins is te vinden op https://dev.xing.com/plugins. In het kader van deze technische procedure ontvangt Xing informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Xing is ingelogd, herkent Xing bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Xing-component en door Xing toegewezen aan de respectieve Xing-account van de betrokkene. Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Xing-knoppen activeert, bijvoorbeeld de knop "Delen", wijst Xing deze informatie toe aan de persoonlijke Xing-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.

Xing ontvangt altijd informatie via de Xing-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is ingelogd op Xing op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Xing-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Xing wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Xing-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

De door Xing gepubliceerde bepalingen inzake gegevensbescherming, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.xing.com/privacy, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Xing. Bovendien heeft Xing informatie over gegevensbescherming voor de XING Share-knop gepubliceerd op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

13. rechtsgrondslag van de verwerking

Artikel 6 I lit. a DS-GVO dient voor ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de verlening van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b van de GDPR. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Indien ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals voor het nakomen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien een bezoeker in onze gebouwen gewond zou raken en als gevolg daarvan zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij zou moeten worden doorgegeven. Dan is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. d DS-GVO.
Uiteindelijk zouden de verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6 I, onder f), van de DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij van mening dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, van de GDPR).

14. gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO, is ons gerechtvaardigd belang de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

15. Duur van de opslag van de persoonsgegevens.

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist indien zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het aangaan van de overeenkomst.

16. wettelijke of contractuele vereisten om de persoonsgegevens te verstrekken; noodzaak voor het sluiten van de overeenkomst; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij wijzen u erop dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner).
Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een overeenkomst met hem of haar sluit. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan de overeenkomst met de betrokkene niet worden gesloten.
Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval informeren of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

17. bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Ontwikkeld door de LegalTech Specialisten van Willing & Able, die ook het systeem ontwikkelden voor eContracten hebben ontwikkeld. De teksten van de privacyverklaring-generator zijn ontwikkeld door Prof. Dr. h.c. Heiko Jonny Maniero en advocaat Christian Solmecke gemaakt en gepubliceerd.