ALGEMENE VOORWAARDEN

1 Toepassingsgebied

De inhoud wordt beschermd door het auteursrecht of andere industriële eigendomsrechten. Alle rechten voorbehouden. Met name herdrukken, openbaarmaking, in het bijzonder door opname in internetaanbiedingen en onlinediensten van derden, links en reproducties op gegevensdragers van welke aard dan ook, zoals CD-ROM, DVD-ROM etc., met inbegrip van uittreksels, zijn slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van CNC-METAL-PROCESSING. CNC-METAL-PROCESSING is niet aansprakelijk voor ongevraagde inhoud, manuscripten, foto's, enz. of voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen door middel van een link of inhoud die uitdrukkelijk of impliciet als inhoud van derden wordt aangeduid, bijvoorbeeld door middel van een auteursrechtvermelding of overeenkomstige branding.

2 Aanbod of sluiting van de overeenkomst

Aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Dit geldt ook voor prijsopgaven, tekeningen, afbeeldingen, afmetingen, gewichten en andere zaken. Prestatiegegevens zijn alleen bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De koper is gedurende 30 dagen aan zijn bestelling gebonden. Orders vereisen onze schriftelijke bevestiging of uitvoering door ons om rechtsgeldig te zijn.

3 Prijzen

Tenzij anders overeengekomen, gelden de door ons opgegeven prijzen af plaats van verzending, vermeerderd met verpakkings- en verzendkosten en de op dat moment geldende omzetbelasting.

4 Levertijden

Levertijden en termijnen moeten schriftelijk worden overeengekomen om van kracht te zijn en zijn altijd vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan.

5 Verzending en risico-overdracht

De verzending geschiedt voor rekening en risico van de koper. Het risico gaat over op de koper zodra de zending is overgedragen aan de persoon die het transport uitvoert of ons magazijn met het oog op verzending heeft verlaten. Indien de verzending buiten onze schuld wordt vertraagd of onmogelijk wordt gemaakt, gaat het risico op de koper over bij verzending van de kennisgeving van gereedheid voor verzending aan de koper. In geval van een overeenkomstige schriftelijke opdracht van de koper worden de leveringen in zijn naam en voor zijn rekening verzekerd.

6 Kennisgeving van gebreken

Gebreken moeten door de koper onverwijld en uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de goederen schriftelijk worden gemeld. Verborgen gebreken die niet binnen deze termijn worden ontdekt, moeten onmiddellijk na ontdekking worden gemeld. Defecte leveringen dienen door de koper op eigen kosten aan ons te worden toegezonden. Indien de melding van gebreken terecht is, vergoeden wij de koper de kosten van een gebruikelijke verzending.

7 Gebreken verhelpen

Voordat de verjaringstermijn voor vorderingen op grond van gebreken verstrijkt, worden de gebrekkige goederen naar onze keuze hersteld of wordt een vervangende levering verricht, met uitsluiting van andere vorderingen op grond van gebreken. De termijn is 2 jaar voor consumenten en 1 jaar voor andere kopers. Meerdere rechtsmiddelen zijn toegestaan. Andere vorderingen wegens gebreken, met name vermindering of ontbinding, kunnen slechts worden ingeroepen in geval van een definitief mislukte rectificatie of vervangende levering.

8 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor elke vorm van onmogelijkheid is beperkt tot 2 maal de aankoopprijs, tenzij de wet dit toch uitsluit. Voor het overige zijn wij alleen onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid, ook van onze wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers. Voor de schuld van andere hulppersonen is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 2 maal de aankoopprijs. Wij zijn alleen aansprakelijk voor lichte nalatigheid als een verplichting wordt geschonden waarvan de naleving van bijzonder belang is voor het bereiken van het doel van de overeenkomst (kardinale verplichting). In geval van schending van een kardinale verplichting is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 2 maal de koopprijs. Indien de koper verzoekt om garantiewerkzaamheden uit te voeren op een door hem aangegeven locatie, kunnen wij aan dit verzoek voldoen, waarbij onderdelen die onder de garantie vallen niet in rekening worden gebracht, terwijl werktijd en reiskosten tegen onze standaardtarieven worden vergoed. Aansprakelijkheid voor normale slijtage is uitgesloten. Elke garantie vervalt in geval van wijzigingen aan producten die niet voldoen aan de oorspronkelijke specificaties. Zonder onze schriftelijke toestemming zijn vorderingen tegen ons niet overdraagbaar en kunnen deze alleen door de koper worden ingeroepen.

9 Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons de eigendom van de geleverde goederen voor totdat alle op het tijdstip van levering bestaande of later uit deze contractuele relatie voortvloeiende vorderingen waarop wij jegens de koper aanspraak kunnen maken, zijn voldaan (goederen onder eigendomsvoorbehoud). De verwerking en transformatie worden altijd voor ons als fabrikant uitgevoerd, maar zonder enige verplichting onzerzijds. Indien de (mede)eigendom door samenvoeging vervalt, is reeds nu overeengekomen dat de (mede)eigendom van de koper van het uniforme object naar rato van de factuurwaarde op ons overgaat. De koper bewaart ons (mede)eigendom kosteloos. De koper heeft het recht de voorbehouden goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verwerken of te verkopen zolang hij niet in gebreke blijft. Verpandingen of overdrachten tot zekerheid zijn niet toegestaan. De koper draagt hierbij tot zekerheid aan ons volledig over alle vorderingen die voortvloeien uit de doorverkoop of uit enige andere rechtsgrond met betrekking tot de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, met inbegrip van alle saldovorderingen in rekening-courant. De koper is reeds nu herroepelijk gemachtigd de aan ons overgedragen vorderingen voor zijn rekening in eigen naam te innen. Op ons verzoek zal de koper de opdracht bekendmaken, de nodige informatie verstrekken en documenten overleggen. In geval van toegang van derden tot de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen - in het bijzonder bij betalingsverzuim - hebben wij het recht de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen terug te nemen en eventueel overdracht van de vorderingen van de koper tot teruggave aan derden te verlangen. Het terugnemen of in beslag nemen van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, vormt geen ontbinding van de overeenkomst, tenzij de Wet op het consumentenkrediet van toepassing is.

10 Betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn onze facturen onmiddellijk en zonder aftrek verschuldigd. Wij zijn gerechtigd, ondanks andersluidende bepalingen van de koper, volgens welke betalingen eerst met zijn oudere schulden moeten worden verrekend, de betaling eerst met de kosten, dan met de rente en ten slotte met de hoofdvordering te verrekenen. Er wordt overeengekomen dat wij een forfaitaire herinneringsvergoeding van - 5,00 per herinnering in rekening kunnen brengen, waarvan de kosten voor rekening van de koper zijn. Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, met name indien hij een cheque niet honoreert of zijn betalingen staakt, of indien ons andere omstandigheden bekend worden die de kredietwaardigheid van de koper in twijfel trekken, hebben wij het recht de gehele resterende schuld op te eisen, zelfs indien wij cheques hebben aanvaard. Bovendien hebben wij in dat geval het recht om voorschotten of waarborgsommen te eisen. De koper heeft slechts recht op verrekening, retentie of vermindering, ook bij gebrekenmeldingen of tegenvorderingen, indien de tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn.

11 Industriële-eigendomsrechten en auteursrechten

De koper is verplicht ons onmiddellijk schriftelijk te informeren indien hij door derden wordt aangesproken wegens vermeende inbreuk op industriële eigendomsrechten of auteursrechten door een door ons geleverd product. De afwikkeling van dergelijke vorderingen en de verdediging van de koper tegen vorderingen van de rechthebbende geschiedt door ons op eigen kosten voor zover de inbreuk rechtstreeks is veroorzaakt door een door ons geleverd product. In principe zullen wij trachten voor de koper het recht op gebruik van het product te verkrijgen. Indien dit onder economisch redelijke voorwaarden niet mogelijk is, hebben wij het recht, naar onze keuze, het product zodanig te wijzigen dat het eigendomsrecht niet wordt geschonden, of het product te wijzigen of in een systeem te integreren, of indien wij het product op basis van de instructies van de koper zodanig hebben ontworpen dat daaruit schendingen van eigendomsrechten voortvloeien, is de koper verplicht ons te verdedigen tegen en te vrijwaren van aanspraken van de eigenaar van het geschonden recht en ons alle overige schade te vergoeden.

12 Gegevensbescherming

Persoonlijke gegevens van de klant worden alleen verzameld, verwerkt of gebruikt indien de betrokkene daarmee heeft ingestemd of indien de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) of een andere wettelijke bepaling dit beveelt of toestaat. Anderzijds kunnen wij persoonsgegevens die nodig zijn om een contractuele relatie tot stand te brengen of te wijzigen, met inbegrip van de inhoud ervan, verwerken en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om de klant te adviseren, voor reclame en voor marktonderzoek voor onze eigen doeleinden en er geen reden is om aan te nemen dat een tegengesteld belang van de klant bestaat of dat de klant niet heeft ingestemd met de opslag en het gebruik.

13 Plaats van uitvoering en jurisdictie

De plaats van uitvoering is onze maatschappelijke zetel. Indien de koper koopman is en de overeenkomst deel uitmaakt van de uitoefening van zijn bedrijf, is de bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen onze vestigingsplaats. In dit geval zijn wij echter ook gerechtigd onze vorderingen te doen gelden voor de gerechten van de algemene bevoegde plaats van de koper. Elke exclusieve plaats van bevoegdheid blijft onverlet. Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de klant is uitsluitend het op de rechtsbetrekkingen van binnenlandse partijen toepasselijke recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

14 Salavtoriaanse clausule

Indien afzonderlijke bepalingen in deze voorwaarden nietig, onwerkzaam of betwistbaar zijn of worden, laat dit de geldigheid van alle andere bepalingen of overeenkomsten onverlet. In plaats van een ongeldige bepaling wordt een geldige bepaling geacht te zijn overeengekomen die de bedoeling van de partijen zo dicht mogelijk benadert. Dit geldt mutatis mutandis voor leemten die aanvulling behoeven.